Missió

​Baula és una cooperativa de professionals que treballa per promoure el desenvolupament i el benestar de les persones, amb l’especificitat dels infants i les seves famílies, des d’un enfocament bio-psico-social.

Visió

​Baula vol seguir sent un Servei referent de ciutat i donar respostes a les necessitats detectades dins el nostre territori en l’àmbit de la salut. Generar nous projectes preventius, terapèutics i formatius en l’àmbit de l’atenció a la infància. Participar en activitats de recerca i investigació.

Valors

  • Especialització en infància
  • Atenció global. Model bio-psico-social
  • Interdisciplinarietat
  • Experiència clínica
  • Prevenció i promoció de la salut
  • Vinculació i treball en xarxa

ALTRES ASPECTES RELLEVANTS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT

A partir de la missió, visió i valors de la nostra organització s’identifiquen els següents aspectes, també, rellevants per al nostra política de qualitat:

  • Millora contínua.
  • Acompliment de les expectatives de les parts interessades.
  • Acompliment de la legislació aplicable.

Tot seguint la norma ISO 9001:2015.

________________________________________

ISO 9001:2015 Empresa certificada per TÜV Intercert SAAR